Shell

هفت پرسش رویال داچ شل

هفت پرسش رویال داچ شل

 

هفت پرسش کلیدی که شل از مدیرانش میپرسد:

شرکت معظم شل پرسش‌هایی از این دست را برای تحلیل محیط و ذینفعان مطرح میسازد:

اگر بتوانم پرسشی از پرسش‌های شما را پاسخ گوییم، آن پرسش کدام است؟

گر ده سال دیگر از شما بپرسند مهم‌ترین پیروزی شما چه بوده است، پاسخ شما چه خواهد بود؟

3- اگر ده سال دیگر از شما بپرسند مهم‌ترین شکست شما چه بوده است، پاسخ شما چه خواهد بود؟

4- چه چیزی را باید فراموش کرد؟

5- یک یا دو تصمیم راهبردی مهم درحوزه ………. کدام بوده است؟

6- دو یا سه روندی که آیندۀ ………. را به پیش می‌برند، کدامند؟

7- موانع پیشرفت در مسیرِ ………. کدامند؟

و در پایان: چه چیزی را باید می‌پرسیدیم که نپرسیدیم؟