رئیس و رهبر

تفاوت رئیس و رهبر

تفاوت رئیس و رهبر

 

روسا رهبران
کارکنان را اداره میکنند کارکنان را راهنمائی میکنند
به اختیاراتشان متکی هستند به حسن نیت متکی هستند
انگیزش کارکنان بوسیله ترس انگیزش کارکنان بوسیله اشتیاق
میگویند من میگویند ما
کارکنان را بخاطر وجود مشکل سرزنش میکنند مشکلات را حل میکنند
روش انجام کار را بلدند روش انجام کار را نشان میدهند
از اشخاص استفاده میبرند توانائیهای اشخاص را گسترش میدهند
اعتبار میگیرند اعتبار میدهند
دستور میدهند درخواست میکنند
میگویند”برو” میگویند”برویم”